نمایش نوار ابزار

چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین در پیش است

4مین جشنواره رهبران کارآفرین دانشگاه تهران

چهارمین جشنواره رهبران کارآفرین
بزرگترین گردهمایی کارآفرینان ملی و بین المللی
اول اسفندماه ۹۵ -دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مطالب مشابه
دیدگاه ها