نمایش نوار ابزار
ماه: اردیبهشت ۱۳۹۵
داستان زندگی کارآفرینان برتر کسب‌و کار در قرن اخیر

داستان زندگی کارآفرینان برتر کسب‌و کار در قرن اخیر

بیزنس پاندیت : موفقیت و ثروت، به ندرت با پیروی از قواعد مرسوم و خطر نكردن به دست می‌آید. برعكس، بزرگ‌ترین موفقیت‌ها نصیب كسانی شده است كه حاضر بودند بیرون از مرزبندی‌ها حركت كنند و شیوه‌های اجرای بازی را تغییر دهند.…


بایدهای تحقق اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران

بایدهای تحقق اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران

بایدهای تحقق اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران در گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو مطرح شد. اقتصاد پاشنه آشیل ایران است متن کامل در ادامه مطلب ... (بیشتر…)


کارآفرینی دیجیتالی در ایران

کارآفرینی دیجیتالی در ایران

آروزهای دیجیتالی ایرانیان به زودی محقق خواهد شد. جامعه اطلاعاتی جوان ایران، از باهوش ترین و فعال ترین جوامع اطلاعاتی منطقه و حتی جهان است که با ده ها هزار سایت اینترنت و صدها هزار وبلاگ اینترنتی، روزانه ده ها…


کودکان امروز ، سکان داران اقتصاد فردا

کودکان امروز ، سکان داران اقتصاد فردا

کشور ایران، در سال های اخیر، تحولات جمعیتی چشمگیری را تجربه کرده است. ایران از نظر ساخت جمعیتی، دارای ساختار سنی جوان ولی در حال انتقال است. توجه جدی تر در رابطه با مسائل ساختار جوان کشور، به ویژه مسأله…


نقش دانشگاه‌ها در کارآفرینی

نقش دانشگاه‌ها در کارآفرینی

ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ .اﮔﺮ می ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺤﺚ کار آﻓﺮﻳﻨﻲ را در ﻛﺸﻮر ﺟﺪي ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻲ ﺑﺮود…


کارآفرینی در پرتوی جهانی شدن

کارآفرینی در پرتوی جهانی شدن

دورﻧﻤﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﻲ دﻧﻴﺎ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ   ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻬﺘﺮ، ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف، ﺑﺎﻳﺪ توانایی ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎزارﻫﺎي…


بررسی روند تحولات ۴۰ ساله اشتغال در ایران

بررسی روند تحولات ۴۰ ساله اشتغال در ایران

با اينكه طي چند سال گذشته تغييراتي در مفهوم بيكاري ايجاد و آمار مربوط به نرخ بيكاري بر اساس همين تعاريف جديد اعلام مي‌شود،‌ اما تاكيد مسوولان مركز آمار ايران به عنوان متولي علم اين آمار، اين است كه اين…


زوج های کارآفرین

زوج های کارآفرین

در ﻫﺰاره ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺟﺪاﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﮔﺎه ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻓﺮد ﻛﺎرش را در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺑﻪ آن…


فرهنگ کارآفرینی سازمانی

فرهنگ کارآفرینی سازمانی

ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي دﻳﮕﺮ، ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، ﻛﺎﻧﻮن و ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﻛﺎر و ﺗﻼش و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ، ﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد . «ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ» ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده، ﻫﻤﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ…